انجام باز طراحی ، نظارت کارگاهی و عالیه آشیانه هلیکوپتر و ساختمانهای انبار و آزمایشگاه