کارفرما: بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

نام پروژه: بهسازی واحد رادیولوژی بیمارستان دکتر غرضی

کاربری: بهداشتی- درمانی

خدمات این مهندسین مشاور: مشاوره و انجام خدمات فاز سوم (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه)

محل اجرا: اصفهان

Back to list

Related Projects