کارفرما: وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
نام پروژه: بیمارستان 200 تختخوابی بناب
کاربری: بهداشتی، درمانی
خدمات این مهندسین مشاور: خدمات مشاوره مهندسی ارزش بیمارستان 200 تختخوابی بناب
محل اجرا: بناب، آذربایجان شرقی

 

Back to list