کارفرما: کمیته امداد امام خمینی  (ره) استان تهران
نام پروژه: ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار باغ
کاربری: مسکونی
خدمات این مهندسین مشاور: مشاور کارگاهی و عالیه رون 2 و 3 پروژه 352 واحدی مسکن مهر پیشوا
محل اجرا: استان تهران

خدمات نظارت فاز 3 پروژه مسکن مهر پیشوا

مسکن مهر پیشوا

Back to list