کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز
نام پروژه: ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) آسارا
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: خدمات فنی و مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره)
محل اجرا: استان البرز ـ آسارا
ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) آسارا

ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) آسارا

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز نام پروژه: ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) آسارا کاربری: اداری خدمات این مهندسین مشاور: خدمات فنی و مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) محل اجرا: استان البرز ـ آسارا

Back to list