کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
نام پروژه: ساختمان مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان ساوه
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: طراحی فاز یک و دو پروژه ساختمان مرکز معاینات پزشکی قانونی شهر ساوه
محل اجرا: شهر ساوه

Back to list

Related Projects