کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نام پروژه: مجتمع 24 واحدی دانشگاه علوم پزشکی
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: خدمات مشاوره مهندسی مرحله 3 نظارت عالیع و کارگاهی
محل اجرا: ایلام
Back to list

Related Projects