کارفرما: اداره کل بنیاد شهید امور ایثارگران اصفهان
نام پروژه: مرکز توانبخشی و درمانگاه جانبازان شهید مطهری
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات ساختمان
محل اجرا: اصفهان

مرکز اقامتی آسایشگاه شهید مطهری

Back to list