کارفرما: پارک علم و فناوری یزد
 پروژه: نظارت کارگاهی و عالیه
کاربری: فرهنگی
خدمات این مهندسین مشاور:  بازسازی و تغییر کاربری سالن اصلی و محوطه کارخانه
محل اجرا: یزد

 

Back to list