کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز
نام پروژه: ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار باغ
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: خدمات فنی و مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره)
محل اجرا: استان البرز ـ چهار باغ

Back to list