امکان سنجی اقتصادی: در این مبحث پروژه را از نظر اینکه در آینده سود آور است یا نه مورد بررسی قرار می دهند و در آن هزینه های صورت گرفته و سوده حاصله بررسی می شود.