مطالعات امکان سنجی به مجموعه ای از ارزیابی، تحقیق و تحلیل یک پروژه و یا یک محصول گفته می شود. به عبارتی می توان گفت که بررسی عملی بودن یک سیستم و پروژه را انجام می دهد. این مطالعه اهداف منطقی و عینی پروژه، نقطعه ضعف های آن و نقاط قوت آن را بررسی می کند این تنها بخشی از کار است چرا که امکان سنجی به بررسی تهدید های موجود و منابع مورد نیاز و همچنین چشم انداز  نهایی می پردازد.طرح امکان سنجی بهترین گزینه برای تعیین میزان هزینه لازم و البته موفقیت نهایی پروژه شما است. در یک امکان سنجی دقیق و درست تاریخ شروع پروژه، توضیحات لازم در زمینه معرفی کسب و کار و محصول و یا پروژه، میزان مالیات ها، قوانین، جزئیات حسابداری،عملیات مدیریتی و … وجود دارد و همه چیز به صورت هدفمند انجام می یابد.