تصویب نقشه ها و ساخت و بازسازی

پس از نهایی شدن مراحل ذکر شده ، مجموعه مهندسین مشاور پادیرما مستندات را جهت بررسی و تایید به مراجع مرتبط ارجاع میدهند . تا بدین منظور مجوز ها و تاییدیه های لازم جهت اغازسازی عملیات نوسازی یا بهسازی لرزه ای پروژه یا ساختمان را دریافت کنند.

پس از تایید و در صورت تصویب مستندات و نقشه ها ، با انتخاب تیم های پیمانکاری باتجربه و معتبر ، تحت نظارت دایمی و مستقیم مهندسین طرح مراحل ساخت و ترمیم یا بازسازی بنا با توجه به نقشه های تهیه شده اغاز میشود .

تولید محتوا : کانون تبلیغاتی فرمو