خدمات مهندسین مشاور   

خدمات مهندسین مشاور طراحی ساخت  در زمینه های مختلف ارائه می شود که این خدمات شامل مواردی همچون :

  • مطالعات مقدماتی و مشاوره درباره نحوه سرمایه گذاری
  • براورد بودجه اولیه و براورد بودجه نهایی
  • نظارت مداوم و بازرسی از پروژه ساخت و ساز ، از جمله مدیریت میدانی پروژه
  • کمک و مشاوره فنی در جهت پیشبرد هر چه بهتر پروژه
  • مطالعه و بررسی پیرامون تاثیرات اجتماعی و زیست محیط
  • تهیه و طراحی طرح های اولیه و نهایی برای فعالیت های مهندسی

 وظایف مهندس مشاور ساختمان