خدمات مهندسی که توسط مشاورین انجام میشود به سه دسته طبقه بندی میشود:

1-مشاوره ، تحقیق و بررسی اطلاعات

2-طراحی و ساخت

3-خدمات ویژه

این خدمات شامل بررسی و تحلیل شرایط و موقعیت ها و مقایسه فرصت های مختلف است.

این مشاوران در مشارکت عمومی نیز سهیم هستند به عنوان مثال طرح پروژه همراه با جزییات آن به اطلاع عموم رسیده و نشانگر کارفرما قبل از سازمان های دولتی می باشد.

سایر خدمات شامل :

مطالعات برآورد، قیمت گزاری و نرخ

مشاوره در مسائل مالی

مهندسی مصالح و آزمایش تجهیزات

بازرسی و ارزیابی سازه ها و تسهیلات موجود

و خدمات حرفه ای