فاکتور های زمان و هزینه پادیرمانا در bim

فاکتور های زمان و هزینه پادیرمانا bimاجرای bim   بر روی یک پروژه می تواند صرفه جویی در وقت شما باشد که در نهایت منجر به صرفه جویی در هزینه می شود و برعکس ، صرف نظر از سرمایه گذاری های انجام شده قبل از اجرای BIM .

5 فاکتور bim   برای صرفه جویی در وقت و هزینه

  • شفافیت و همکاری
  • سفارش هوشمندانه مواد
  • افزایش راندمان زمانی برای جلوگیری از سوء تفاهم
  • تحویل موفقیت آمیز پروژه در مهلت مقرر
  • صرفه جویی در زمان مورد نیاز در مستندات