مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی

یکی از عوامل بسیار مهم در پروژه های ساختمانی مدیریت زمان می باشد که بسیار حائز اهمیت است و قبل از شروع کار نیز در مرحله مطالعاتی امکان سنجی نیز تخمین زده می شود. در مدیریت زمان پروژه های ساختمانی باید زمان انجام تک تک امور ارزیابی و بررسی شود و به دنبال ان تاریخ پایان پروژه نیز معلوم گردد. اگر به هر نحوی اختلالی در این بررسی ها پیش آید ممکن است پروژه با مشکلاتی نظیر گران شدن مصالح و یا پایان قرار داد ها و … مواجه شود که به تبع خسارت هایی با خود به همراه خواهد داشت که نتیجه آن چیزی جز ضرر و خرج اضافه برای پیمانکار و یا کار فرما نخواهد بود.