مدیریت پیمان چه تفاوتی با مشارکت ساخت دارد؟

در حالت کلی می توان گفت که تفاوت دو روش مشارکت و مدیریت پیمان در دستمزد سازنده و تامین کننده هزینه های ساخت می باشد. در روش مشارکتی تمامی مسولیت های پروژه بر عهده شخص سازنده است و شما هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنید و در عوض در پایان پروژه آپارتمان یا همان محصول نهایی را با سازنده شریک خواهید شد، اما در روش مدیریت پیمان شما هزینه ساخت و امور اجرایی را تمام و کمال پرداخت می کنید و پیمانکار درصدی از این هزینه را دریافت می کند و در آخر کل محصول نهایی تمام و کمال به کارفرما می رسد.