مزایای مدیریت پیمان

مدیریت پیمان روش وشیوه اجرایی نوینی برای انجام پروژه های اجرایی ساخت است که در آن پیمانکار مسولیت هماهنگی، مدیریت و کنترل پروژه را در کلیه مراحل ساخت و اجرا به عهده دارد و هر روزه بر تمامی امور به صورت مستقیم نظارت دارد و هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند و تمامی هزینه ها به عهده کارفرما می باشد و پیمانکار تنها موظف هست تمامی فاکتور ها و رسید های خرید و خرج هزینه ها را به صورت دسته بندی شده به کارفرما تحویل دهد و هیچ مسولیتی مالی در برابر آن ندارد. استفاده از این روش سبب می شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن پروژه ای با کیفیت با هزینه ای کنترل شده به بهترین نحو ممکن اجرایی و ساخته شود.