مشاوران نقشه کشی، راهنمایی های گوناگونی در مورد کلیه اموری که با نقشه کشی، توسعه و مسائل محیطی مرتبط می شوند، ارائه می دهند. این افراد تخصص های خود را به مشتری عرضه می کنند بنابراین باعث صرفه جویی در هزینه می شوند. این افراد تضمین می کنند که مرحله نقشه کشی و تولید پروژه بدون هیچگونه اشکالی اجرا می شود. مشاوران نقشه کشی، می توانند نقش فعالی در تمامی مراحل داشته باشند، یا اینکه صرفا به عنوان یک متخصص خارجی فردی که در تصمیم گیری ها راهنمایی می کنند ، فعالیت کنند.