مفهوم bim در مدیریت پروژه

ابزار های گوناگونی وجود دارد که یک مدیر پروژه با تجربه، با به کارگیری از آن ها می تواند یک پروژه ساخت و ساز را مدیریت و کنترل نماید. یکی از این ابزار ها bim است که با به تصویر کشیدن سه بعدی طراحی های پروژه، مدیریت تداخل آن ها، ارائه یک تصویر اجرائی از برنامه زمان بندی شده و براورد هزینه ها به عنوان یک ابزاری کارآمد ایفای نقش می کند و می تواند مزایایی از جمله کاهش تلفات و افزایش بهره وری را نیز به دنبال خود بکشاند.