مهندسین مشاور معماری

یکی از زیر مجموعه های مهندسین مشاور ، مهندسین مشاور معماری است . که در حوزه هایی همانند مطالعات و امکان سنجی  ، مطالعات معماری ، طراحی معماری و معماری داخلی ، و ارائه تصاویر و مراحلی تکمیلی دیگری در روند ادامه کار فعالیت میکنند .