وظایف مهندسی مشاور ساختمان مسکونی چیست ؟

وظایف مهندسین‌ مشاور اکثرا بستگی به نوع پروژه های ساختمانی دارد ولی می توان برخی وظایف مهم آن ها را بیان کرد. در این قسمت قصد داریم برخی خدمات مهندسین مشاور ساختمانی را بیان کنیم .

در مرحله اول مهندسین مشاور باید قبل از انجام پروژه و طراحی ، ان را از نظر امکان اجرا بودن و متناسب با اهداف پروژه مورد بررسی قرار بدهند سپس به بررسی خواسته ها و پیشنهادات سرمایه گذاران و کارفرما در بخش های مختلف پروژه بپردازند همچنین تهیه اطلاعات دقیق و مناسب بسیار مهم است و می توان یکی دیگر از وظایف مهم مهندسین مشاور ساختمان بر شمرد . همچنین از دیگر وظایف مهندسین مشاور ساختمان خدمات خاصی است که در برخی پروژه به این نوع خدمات نیاز است ، این خدمات و وظایف شامل: کنترل و نظارت کارگاهی ، بازرسی های مخصوص ، آزمایش، خرید و … می باشد.