چرا bim

استفاده از bim می تواند با مزایای فراوانی برای کاربران همراه گردد. چرا که قادر است تمامی موارد و امکانات یک پروژه را به شکل سه بعدی تهیه نماید و در مواقعی که کاربران احساس می کنند شرایط برای پروژه سخت و پیچیده شده است می توانند از بیم حداکثر بهره را ببرند. در واقع این فناوری کمک می کند تا اهداف و اطلاعات خود را به شکل دقیق تری درک و وضعیت خود را ارتقا دهند تا از این طریق سند معتبری برای استفاده های مختلف ایجاد کرده باشند. با به کارگیری از بیم می توان پروژه خود را تحلیل نمود و یا این که برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مهندسی بهتری را انجام داد.