کاربرد امکان سنجی چیست؟

امکان سنجی یکی از اساسی ترین و مهم ترین کار هایی است که قبل از شروع شدن پروژه و یا کار انجام می شود و بدون انجام دادن آن شروع پروزه یک ریسک بالایی با خود به همراه دارد که ممکن است سبب از دست دادن هزینه زیاد و البته انرژی شود. به عبارت ساده تر امکان سنجی امکان تحقیق یافتن و یا نیافتن یک برنامه و هدف را بررسی می کند که در آن شرایط لازم به درستی و دقیق ارزیابی می شود انجام امکان سنجی اغلب توسط یک فرد و یا اشخاص دیگری بیرون از مجموعه سرمایه گذاران و شریک ها و سهام دار های یک کار و پروزه و شرکت صورت می گیرد و اطمینان نسبی نسب به روژه به وجود می آورد و سبب می شود تا سرماهی گذاران و کارگزاران یک شرکت و پروزه با اعتماد و اسودگی خیال قدم در این پروزه بگذارند در نتیجه نمی توان یک کاربرد دقیق از امکان سنجی را گفت چرا که این برنامه ریزی از قبل، برای تمامی کسب و کار ها وعملیات و … کاربرد دارد و تمامی افراد می توانند به راحتی از آن کمک بگیرند و به کار خود رونق ببخشند و پیشرفت نمایند.