• Gis map : نقشه ی GIS یا جی آی اس در واقع نقشه ای است که مکان دقیق و همچنین ویژگی های زمین شناختی از ملک را نشان می دهد و در تعیین موقعیت و همچنین کمک به مهندسان ناظر بسیار مفید است.

و در نهایت فیش های آب و برق و گاز و تلفن.

در برخی از موارد به علت بزرگ بودن پروژه، تنها یک مالک در کار دخیل نیست بلکه چندین نفر همزمان با هم و به صورت سهامداری دارای حق مالکیت هستند. در چنین مواردی همکاری و بستن قرارداد با یک وکیل کفایت می کند و طی انجام مراحل متفاوت دیگر نیازی به حضور مالکین نیست، بلکه حضور وکیل کفایت می کند؛ که در این صورت شناسنامه و مدارک شناسایی وکیل نیز مورد نیاز است.