گروه بندی های معماری

مفهوم گروه بندی در معماری

مفهوم گروه بندی در معماری ،که درآیین نامه ی 2800 گروه بندی ساختمان ها را براساس نوع کاربری و میزان آسیب رسانی ناشی از خرابی آنها به چهار دسته کلی ” اهمیت “تقسیم می شوند.

و تکنسین و معماران شری برای هر یک سطوح اهمیت طراحی ،نظارت واجرا می کنند . این دست بندی معیارها بیشتر براساس حوادث پیشآمدی پیش بینی می شوند .

تا دربرابر تاثیرات مختلف آن از جمله آسیب های جدی حوادث طبیعی برای حفظ ساختمان در برابر خسارت های زیان بار را به حداقل رساندن مرگ و میر حفظ جان ساکنان می باشد .

مفهوم گروه بندی در معماری

مفهوم گروه بندی در معماری

قبل از پرداختن به انواع گروه بندی وتوضیح آن ، گروه های ساختمانی در حال حاضردارای سازه های نامنظمی هستند ودر برابر حوادث طبیعی ازمقاومت پایینی برخوردارند که حادثه ساز می باشد.

مفهوم گروه بندی در معماری مدرن

گروه بندی ساختمان معماری برچهارقسم تقسیم می شوند که به هریک از آنا در ادام می پردازیم؛

 • ساختمان های معماری با اهمیت خیلی زیاد
 • ساختمان های معماری با اهمیت زیاد
 • ساختمان های معماری با اهمیت متوسط
 • ساختمان های معماری با اهمیت کم

دربخش اول ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد هستند؛که بردوقسم تقسیم می شوند:

 1. ساختمان های معماری ضروری

این گروه شامل ساختمان های معماری ای می باشند که بعداز وقوع زلزه وسوانح طبیعی اهمیت خاصی دارند ازجهت معماری خود ودربهره برداری از آنها به طورغیرمستقیم موجب

صدمات انسانی می شود.

برای مثال می توان اشاره کرد به ؛ مراکز درمانی، خدماتی ،نیروگاهی

اداره ( آب برق گاز) ، مسیرهای تردد فرودگاه ها ترمینال ها را نام برد.

 1. ساختمان های معماری خطرساز

این گروه از ساختمان های معماری تاسیساتی هستند مثل صنایع پتروشیمی ، اداره آب وگاز، نیروگاه برق که هرکدام اشکال در قسمت تاسیساتی ویا خرابی آنها باعث صدمات وتلفات وحشت ناکی می شوند شامل می شود.

ویا بعض دیگر که کارخانه جات موادشیمیای صنعتی شویند ها وامثال اینها جدا ازین که تاثیر برمحیط زیست می گذارند به منابع نیروی انسانی صدمات غیرقابل جبرانی وارد میکند.

مفهوم گروه بندی در معماری ترند دنیا

مفهوم گروه بندی در معماری ترند دنیا

مفهوم گروه بندی در معماری ترند دنیا

 • ساختمان های معماری با اهمیت خیلی زیاد،مهندسان ازجهات گوناگونی بررسی می کند همه عوامل

مربوط به معماری وساختمانی که شامل موارد زیر می باشند.

1.پیچشی

2.هندسی

 1. دیافراگمی
 2. خارج از صفحه
 3. سیستم های غیر موازی (نا مساوی)

در ارتفاع می سنجند معماری ساختمان تا کجا نما دارد؛ که از لحاظ

 1. جرمی

2.هندسی

 1. سیستم باربر جانبی

4.مقاومت جانبی

 1. سختی جانبی

6.چگالی جانبی

 • ساختمان های معماری با اهمیت زیاد

می پردازیم درادام ب دومین نوع از گروه های ساختمانی معماری سایت پادیرمانا این گروه شامل ؛معماری های ساختمانی که در آن محیط سازه های ناکارآمدی مشاهده می شود،باعث صدمات سنگین مثل خسارت به پایانه ها یا قسمت های پرترد جامعه باجمعیت زیاد ،جشنواره ها ،مکان های عمومی مذهبی گردشگری.

ساختمان ها وآسیب رساندن به معماری وسرمایه ملی شود،یعنی هربخشی درآن جا بنایی یا اسنادی واقع شده باشد.

سیستم سازه معماری برچندقسم تقسیم می شود که اشاره خواهیم کرد؛

1.سیستم دیواره های باربر که در طراحی معماری بنایی مهندسین از آن استفاده می کنند درماکت خود.

دیواره های باربرسازه ای هستند که اغلب بارها به طور ایستاده به دیواره های باربر متحمل

می شوند که مقاومت آن در برابر دیوارهای برشی نصب وخنثی می شود ازفشارزیاد در ساخت ساز معماری .

اجزای این دیوارها متشکل از الگوهای سبک فولادی که سبب پوشیده شدن، فولادی مهارشده اند تشکیل شده است .

2.سیستم قاب خمشی نوعی سازه است که ما در بارهای ایستاده باکمک الگو یا قاب فضایی آماده شده ازقبل که وظیفه تحمل آن را دارد همچنین در برابر فشارهای جانبی توسط این سازه حفظ می شود.

3.سیستم دوگانه یاترکیبی

4.سیستم ستون کنسولی در معماری

5.همچنین سایرسیستم های سازه ای برحسب طراحی معمار معین می شود.

 • ساختمان های معماری با اهمیت متوسط در مفهوم گروه بندی درمعماری

درادامه انواع گروه های معماری رسیدیم به بخش سوم آن یعنی کادر بالا ، این ساختمان

“با اهمیت متوسط” بیان می شوند ساختمان هایی که درگروه قبلی توضیح دادیم را شامل می شود درآیین نامه بجز ساختمان های مذکوردر سه گروه دیگر می باشند.

برای مثال اعم ازمعماری های تجاری واداری ،کارگاه ها و یا ساختمان های تجاری را شامل

می شود.

مفهوم گروه بندی درمعماری همراه با سایت پادیرمانا

مفهوم گروه بندی درمعماری همراه با سایت پادیرمانا

درآخرین گروه از مفهوم گروه بندی درمعماری می پردازیم به چهارمین مورد یعنی ساختمان های بااهمیت کم.

 • ساختمان های معماری با اهمیت کم

به عبارتی ساختمان هایی که صدمه  کمتری نسبت به تلفات پیش اومده دارند مانند پرورشگاه ها حیوانات گل وگیاه ، این یعنی همان ساختمان های معماری که حداقل کمتر از2سال بهره مندی شده اند.

البته در عصر حاضر با توجه به انواع گروه بندی معماری پروژه ها قابل کراست باهمان شیوه  که سنتی قدیمانه كه بابهرمندی پایین شکل می گرفت ،اما امروزه با پیشرفت علم سیستم های مدل سازی به نام BIM  وظیفه مدل سازی اطلاعات ساختمان، معماری فرایندی برای تحول  بروز این صنعت به امید افزایش بهره ورداری راخواهیم داشت .

مجموعه سایت پادیرمانا در کلیه حوزه های معماری ساختمان و سازه در فازهای صفر، یک و دو به صورت کامل فعالیت دارد. امور طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی، نقشه ها، همچنین مقاوم سازی و نوسازی ساختمان و سازه، برای اطلاع بیشتر این موارد ذکر شده گروه صنعتی مهندسین سایت پادیرمانا” برای اطلاعات بیشتر با ما درتماس باشید..

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *